Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578) oraz inne akty wykonawcze. W oparciu o w/w przepisy, opracowany został statut  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 i stanowi on wykładnię prawa związanego z  funkcjonowaniem placówki.

 Zasady finansowania:


Działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 240 finansowana jest z subwencji oświatowej, dotacji organu prowadzącego oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z wynajmu pomieszczeń oraz darowizn.

 Zasady działalności edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej:


Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora zaopiniowany przez Kuratora Oświaty i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Zasady zarządzania:

Zarządzanie partnerskie w oparciu o zespół kierowniczy, w skład którego wchodzą wicedyrektor, psycholog i pedagog szkolny, we współpracy z organami szkoły, zgodnie z ich kompetencjami oraz ze związkami zawodowymi.

Zasady wynagradzania:

Nauczycieli - w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006 roku z późn. zm.) oraz regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę (uchwała Nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. z późn. zm.).

Pracowników administracji i obsługi, w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) i wewnętrzny regulamin wynagradzania.

 
 
Wprowadził Pajączkowska A. 06-03-2013
Aktualizujący Pajączkowska A. 15-12-2017
Zatwierdzający Domańska Beata 15-12-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-12-2017
Liczba odwiedzin: 1011
Rejestr zmian